Công bố thông tin năm 2023

Mô tả tài liệu tải về Tóm tắt Báo cáo tài chính giữa năm 2023(7/30/2023 2:20:34 PM) Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng đầu năm 2023(7/27/2023 4:15:34 PM) Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022(6/25/2023 3:17:34 PM) Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2022(6/25/2023 3:17:34 PM) Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2022(6/22/2023 2:17:34 PM) Báo cáo kiểm toán năm 2022(4/8/2023 8:17:34 AM) Báo cáo mục tiêu tổng quát kế hoạch kinh doanh năm 2023(3/28/2023 3:17:34 PM)
Chọn trang

Số cần dò:

Chọn ngày: ...

 

Số cần dò:

Chọn ngày: ...

Lễ đón nhận HCLĐ hạng 3