Công bố thông tin năm 2018

Mô tả tài liệu tải về Quyết định phe duyệt quỹ tiền lương, tiền thưởng thực hiện 2018, kế hoạch 2019(3/4/2021 8:02:03 AM) Quyết định phê duyệt chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 ...(3/4/2021 7:32:28 AM) Bao cao kiem toan 2018(2/21/2020 8:32:39 AM) Quyet dinh giao chi tieu tai chinh nam 2018 cho cac doanh nghiep nha nuoc truc thuoc UBND tinh(2/21/2020 8:29:05 AM)
Chọn trang

Số cần dò:

Chọn ngày: ...

 

Số cần dò:

Chọn ngày: ...

Lễ đón nhận HCLĐ hạng 3