Công bố thông tin năm 2022

Mô tả tài liệu tải về Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng đầu năm 2022(7/28/2022 10:17:34 AM) Tóm tắt Báo cáo tài chính giữa năm 2022(7/25/2022 11:05:34 AM) Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021(6/7/2022 11:23:34 AM) Báo cáo kết qảu thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2021(6/7/2022 11:19:34 AM) Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2021(6/7/2022 11:17:34 AM) Báo cáo kiểm toán năm 2021(4/29/2022 6:15:59 PM) Báo cáo mục tiêu tổng quát kế hoạch kinh doanh năm 2022(3/22/2022 3:30:34 PM)
Chọn trang

Số cần dò:

Chọn ngày: ...

 

Số cần dò:

Chọn ngày: ...

Lễ đón nhận HCLĐ hạng 3