Công bố thông tin năm 2020

Mô tả tài liệu tải về Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương, tiền thưởng thực hiện 2019, kế hoạch 2020(3/12/2021 2:19:05 AM) Kế hoạch tài chính năm 2020(3/4/2021 7:58:12 AM)
Chọn trang

Số cần dò:

Chọn ngày: ...

 

Số cần dò:

Chọn ngày: ...

Lễ đón nhận HCLĐ hạng 3