Công bố thông tin năm 2021

Mô tả tài liệu tải về Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng đầu năm 2021(7/28/2021 3:10:34 PM) Tóm tắt Báo cáo tài chính giữa năm 2021(7/28/2021 2:27:34 PM) Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2020(6/15/2021 4:33:34 PM) Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020(6/15/2021 4:25:34 PM) Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2020(6/15/2021 4:22:34 PM) Báo cáo kiểm toán năm 2020(3/12/2021 2:44:05 AM)
Chọn trang

Số cần dò:

Chọn ngày: ...

 

Số cần dò:

Chọn ngày: ...

Lễ đón nhận HCLĐ hạng 3