Công bố thông tin năm 2024

Mô tả tài liệu tải về Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023(6/28/2024 8:27:46 AM) Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2023(6/28/2024 8:26:54 AM) Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2023(6/28/2024 8:01:32 AM) Báo cáo mục tiêu tổng quát kế hoạch kinh doanh năm 2024(3/28/2024 2:47:34 PM) Báo cáo kiểm toán năm 2023(3/28/2023 5:26:34 PM)
Chọn trang

Số cần dò:

Chọn ngày: ...

 

Số cần dò:

Chọn ngày: ...

Lễ đón nhận HCLĐ hạng 3