Thành tích đạt được

Danh sách các cá nhân đề nghị phong tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" đợt 01 năm 2023

6/2/2023 8:59:59 AM

Căn cứ Khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ; Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tiến hành lấy ý kiến nhân dân đối với các cá nhân được các bộ, ban, ngành, địa phương đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét, phong tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”.

Số cần dò:

Chọn ngày: ...

 

Số cần dò:

Chọn ngày: ...

Lễ đón nhận HCLĐ hạng 3