Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh

8/19/2013 10:14:51 AM

Cách đây tròn 68 năm, ngày 19-8-1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn thể nhân dân Việt Nam đã nhất tề đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền, lật đổ chế độ phong kiến, đập tan xiềng xích áp bức của chế độ thực dân, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

                                            images561002_anh1.jpg

         

    Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám 1945 là mốc son chói lọi,  bước ngoặt vĩ đại của dân tộc Việt Nam, là kết tinh của truyền thống  yêu nước nồng nàn, ý chí quật cường, không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ và khát vọng tự do, hòa bình, ấm no, hạnh phúc của toàn dân tộc ta đã được tôi luyện, hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử.

Ðó cũng là thắng lợi vĩ đại của ý chí, bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam. Thành quả vĩ đại và những bài học lịch sử vô giá của Cách mạng Tháng Tám trở thành hành trang, thành động lực thôi thúc toàn dân và toàn quân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiến hành các cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ, đánh thắng các thế lực thực dân, đế quốc xâm lược; lập nên những chiến công hiển hách mà đỉnh cao là chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ năm 1954 và Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Tinh thần và ý chí quật cường của Cách mạng Tháng Tám tiếp tục soi đường, cổ vũ nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách để giành thắng lợi rất to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đổi mới. Đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Nhân dân ta có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Uy tín và vị thế nước ta ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế...

Phát huy và vận dụng có hiệu quả giá trị vô cùng to lớn từ những bài học của Cách mạng Tháng Tám và của các thời kỳ cách mạng trước đây, trong những năm vừa qua, vượt lên bao khó khăn, thử thách, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh ta đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, hăng hái trong lao động, sản xuất và đã đạt được các thành tựu rất quan trọng: Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tạo được nhiều chuyển biến mới.

Vai trò của Mặt trận, các đoàn thể ngày càng được phát huy; dân chủ xã hội được mở rộng, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường. Kinh tế tiếp tục phát triển đạt tốc độ tăng trưởng khá, từng bước tạo lập được các yếu tố bảo đảm cho phát triển nhanh và bền vững. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự xã hội được củng cố, tăng cường. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến khá đồng bộ và rõ nét; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện đáng kể...

Tiếp nối truyền thống của quê hương "Hai giỏi", Đảng bộ, nhân dân tỉnh ta đang tập trung nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ, vai trò và hiệu lực quản lý của bộ máy chính quyền các cấp, tập trung cải cách hành chính, chăm lo công tác cán bộ; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, vận dụng và thực hiện sáng tạo các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện cụ thể của tỉnh; tăng cường các giải pháp đột phá về phát triển kinh tế, văn hoá -xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm một cách có hiệu quả; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiếp tục phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng quê hương giàu mạnh, phồn vinh.

Kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu còn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đất nước ta, tỉnh ta có những thời cơ lớn, những thuận lợi cơ bản, song cũng còn đó không ít khó khăn, thách thức lớn, toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân tỉnh ta hãy tiếp tục phát huy cao độ tinh thần bất diệt của Cách mạng Tháng Tám, đồng sức đồng lòng, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; trước mắt là tập trung thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối, chính sách của Ðảng, Nhà nước về  kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2013.

                                                                                                                                                 Quảng Bình