Luật không cho phép

4/5/2013 3:28:40 PM

Một cô giáo miền xuôi lên dạy bổ túc văn hóa cho các cán bộ dân tộc thiểu số miền núi.

 Một hôm, trong giờ toán, cô giáo cầm thước kẻ chỉ mấy chồng sách trên bàn rồi gọi một học viên nam đứng dậy hỏi:
- Nếu tôi đã có một chồng rồi, tôi lấy thêm 3 chồng nữa, hỏi tất cả tôi có mấy chồng?
Học viên này vội đáp:
- Không được đâu, thưa đồng chí giáo viên!
- Vì sao?
- Pháp luật không cho phép!