Công bố thông tin năm 2016

Mô tả tài liệu tải về Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương, tiền thưởng năm 2016(12/25/2020 4:06:00 PM) Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2016(12/25/2020 4:04:41 PM) Báo cáo kiểm toán 2016(12/25/2020 4:03:10 PM) Báo cáo quỹ tiền lương năm 2016(12/25/2020 4:02:19 PM) Quyet dinh phe duyet quy tien luong tien thuong thuc hien nam 2016 ke hoach nam 2017 doi voi nguoi ...(2/21/2020 8:43:41 AM) Bao cao kiem toan 2016(2/21/2020 8:31:19 AM) Quyet dinh giao chi tieu ke hoach tai chinh nam 2016 cho cac doanh nghiep nha nuoc truc thuoc ...(2/21/2020 8:24:31 AM)
Chọn trang

Số cần dò:

Chọn ngày: ...

 

Số cần dò:

Chọn ngày: ...

Lễ đón nhận HCLĐ hạng 3