Công bố thông tin năm 2016

Mô tả tài liệu tải về Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương, tiền thưởng năm 2016(12/25/2020 4:06:00 PM) Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2016(12/25/2020 4:04:41 PM) Báo cáo kiểm toán 2016(12/25/2020 4:03:10 PM) Báo cáo quỹ tiền lương năm 2016(12/25/2020 4:02:19 PM)
Chọn trang

Số cần dò:

Chọn ngày: ...

 

Số cần dò:

Chọn ngày: ...

Lễ đón nhận HCLĐ hạng 3